Plan og bygningsballetten

Litt moro man kan kose seg med i påsken. Blir nok ikke så mange innlegg før tirsdag 26. april.

Plan- og bygningsballetten viser vårt møte med denne etaten i Oslo kommune. De valgte å dele opp vårt tiltak i fem søknader. Årsaken har vi fått vite, er at plan- og bygg er selvfinansierende og derfor trenger gebyrer. Men ikke skjønner jeg at det kan lønne seg at fem forskjellige saksbehandlere må sette seg inn i hele greia. Ville heller økt gebyrene om jeg var PBE.

Litt forklaring. Du må ha en ansvarlig søker for å søke om rammetillatelse. Dette er en person som har blitt godkjent av PBE på forhånd. Vi brukte en pensjonert arkitekt, som også har jobbet i PBE og som har hjulpet våre arkitekter med en rekke jobber tidligere. Ansvarlig prosjekterende var for oss arkitektene (ARK), men det kan også være entreprenøren eller en ferdigleverandør. De må være godkjent av PBE.

For noen år siden ble en tomt delt ut av tomten til mine foreldre. Nå skulle vi bygge på disse to tomtene, og dermed dele de opp i tre nye tomter. Dette var ikke så lett. Vi måtte først slå sammen de to, for så å dele i tre. Denne prosessen er vi ikke helt ferdig med.

Ellers skal en garasje og noen carporter rives på tomten, det skal settes opp to nye eneboliger, inngangspartiet til eksisterende bolig endres noe, og det skal bygges en ny garasje til eksisterende bolig. Dette medførte dermed fire søknader.

Først en kort oppsummering, deretter følger hele loggen for de som er interessert:

  • Tid brukt: 07-05-2009 til 04-04-2011
  • Totalkostnad for gebyrer: 61.940 kroner
  • Antall avslag og godkjenninger ser du av tabellen under
Dato Innhold Svar PBE Gebyr
07-05-2009 Forhåndskonferanse (NB. Kun PBE sitt referat tatt med, ikke vår ARK sitt)
Juni/juli 2009 Nabovarsler ut i rekommandert post til 10 naboer. Tabbe å sende varsler rekommandert. Her burde man heller starte grunnlag for godt naboskap med å ta en tur til alle. Stor tabbe å sende dette i begynnelse av fellesferien!
16-07 2009 Bemerkninger fra naboer. Det er ikke tatt med høyde på garasje som skal bygges til eksisterende hus. I tillegg misnøye med at det er vanskelig å få tak i ARK på telefon- og at nabovarsel sendes ut i fellesferien
19-07 2009 ARK svarer på mail, og sender også mer informasjon til alle naboer i posten. Frist for å klage utvides til 21. august, pga. ferietid
30-08-2009 Søknad om rammetillatelse sendes PBE. 

Inneholder: søknad (skjema fra PBE utfylt og nabovarselskopi og søknad om dispensasjon), nødvendige tegninger (situasjonsplan og planer for nye boliger), søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende for dette prosjektet,  Foretak (papirer på at foretak kan ha ansvarsrett), tilleggsdokumenter (brev riksantikvaren, beregning av u-grad, referat fra forhåndskonferanse)

30-09-2009 Foreløpig svar fra PBE med info om tidsfrister
12-10-2009 PBE ber ekstern arkitekt om å beregne u-grad
12-11-2009 Mangler meddelt 

PBE går i mot det de sa på forhånskonferansen. Søknaden må deles opp i flere deler:

–       Oppføring 2 eneboliger

–       Riving av eks garasje og carport

–       Oppføring av ny garasje til eksisterende hus

–       Endring av inngangsparti til eksisterende hus

–       Sammenslåing av to de to tomtene som skal benyttes

Hver søknad må fremstille hele prosjektet for beregning av BYA

Det må også gjøres rede for et tre som skal hugges

Mangler må meddeles innen 30 dager.

Vedtak i saken skal meddeles innen 12 uker etter at komplett søknad er mottatt.

900 kr i mottakskontroll
20-11-2009 Rivesøknad sendes som enkelt tiltak
01-12-2009 Rivesøknad ikke tatt inn til videre behandling fordi søknad mangler: 

–       Situasjonsplan hvor bygningen som skal rives er avmerket.

–       Tegninger og foto av bygning som skal rives.

–       Det mangler kontrollerklæring for prosjektering.

–       Det mangler søknad om ansvarsrett for utføring og kontroll av utføring for rivearbeider

1190
04-12-2009 Svar og oppdelte søknader fra ansvarlig søker: 

–       Melding om ny garasje og bod

–       Melding om nytt inngangsparti

–       Ny sammenslåingssøknad

–       Redegjørelse for tre som skal hugges

 

07-12-2009 Rivesøknad sendes igjen som enkelt tiltakt med flere av de etterspurte dokumentene
Det stemmer at ansvarlig utførende mangler, men ansvarlig prosjekterende er faktisk lagt ved i søknaden. Ansvarlig søker ber om vi kan sende ansvarlig utfører senere, da dette er en del av et større prosjekt- og ansvarlig utfører vil først være kjent når vi skal søke IG. Fortsatt mangler på rivesøknad: 

Ansvarsområdene UTF (utførende) og KUT (kontroll av utførelse) må ansvarsbelegges av

ansvarligforetak

• Det må foreligge Kontrollerklæring for det prosjekterende arbeidet som er utført.

1190
21-12-2009  

 

Melding om søknad for ny garasje eksisterende hus ikke tatt til behandling: 

Følgende mangler kan nevnes:

• Innvilget dispensasjon fra veglovens §29 må foreligge.

• Bebygd areal (%- BYA) som følge av tiltakene må regnes ut for gjeldende tomt.

• Det må foreligge én melding per tiltak som skal utføres

07-01-2010 Brev fra ansvarlig søker da det for tiden er fire saksbehandlere, som ber om de samme dokumentene – og det virker for oss helt meningsløst at dette må deles i så mange forskjellige søknader.
11-01-2010 Skogfaret 8 B – Søknad om dispensasjon vedrørende avstand til vei – Oppføring av ny garasje eksisterende hus
11-01-2010 Gebyr for dispensasjon for garasje eksisterende hus 4970
12-01-2010 Innsendt svar på avslag for å behandle melding om garasje
29-01-2010 Ekstradokumenter til avslag på å behandle søknad blir ikke gjort noe mer med. Det må sendes inn en ny komplett og kvalitetssikret søknad.
09-02-2010 Innsendt tilleggsinformasjon etter etterspørsel fra PBE: 

–       Kontrollerklæring for kontroll frem til rammesøknad

–       Avkjørselsplan med inntegnede stigningsforhold for ny felles avkjørsel

–       Søknad om dispensasjon fra veilovens bestemmelser vedr. avstand til vei for en av eneboligene

10-02-2010 Innsendt tilleggsinformasjon etter etterspørsel fra PBE: 

–       Ny U-beregning = 21,5%

15-02-2010 Innsendt tilleggsinformasjon etter etterspørsel fra PBE: 

–       Ny U-beregning = 23%

18-02-2010 Brev om mangler fra PBE. Det er ikke sendt inn riktige tegninger som stemmer overens med de siste u-beregninger
19-02-2010 Innsendt riktige tegninger
25-02-2010 Rammetillatelse gitt for å oppføre to nye eneboliger. 

Gebyr inkl. mottakskontroll, ansvarsrett, 2 X rammetillatelse og 2 X dispensasjon for avstand vei

41050
30-05-2010 Søknad om enkle tiltak for riving av eksisterende garasje, carport og utehus
15-06-2010 Søknad om riving blir avslått. Følgende mangler kan nevnes: 

• Nabovarselet er for gammelt. Nabovarsel skal ikke være eldre enn 3 mnd.

• Foto/tegninger som viser alle fasader på riveobjektet.

• Størrelse( BRA )på riveobjekter må oppgis

1210
01-06-2010 Innsendt søknad om IG for deler av tiltaket- graving, grunn og terrengarbeider 

Vedlagt kontrollerklæring for ansvarlig utførende og kontrollerende for:

–       Oppmålingsteknisk prosjektering

–       Gravearbeider

–       prosjekterende

21-06-2010 IG gitt for trinn 1: graving, grunn og terrengarbeider 760
19-07-2010 Riving av garasje, carport og uthus- Søknad om tiltak uten ansvarsrett
26-07-2010 Foreløpig svar – Riving av garasje, carport og uthus- Søknad om tiltak uten ansvarsrett
30-07-2010 Ingen merknader til riving fra byantikvaren
02-08-2010 Tillatelse til tiltak – Riving av garasje, carport og uthus- Søknad om tiltak uten ansvarsrett 3790
17-03-2011 Oppføring av ny garasje – Søknad om tiltak uten ansvarsrett
18-03-2011 Foreløpig svar
31-03-2011 Mangler meddelt: 

• Nabovarsel mangler i saken. Det ble forevist dokumentasjon på at tiltaket er nabovarslet. Dette sendes inn sammen med de øvrige manglene.

• Det er oppgitt i følgebrev at dispensasjon fra midt regulert vei er gitt, men mangler vedlagt.

• Det må opplyses i søknaden om hvilken TEK (TEK07 eller TEK10) som tiltaket er prosjektert etter.

• Kommunens situasjonskart skal benyttes med etatens tittelfelt. Tiltaket skal være nøyaktig inntegnet

markert med farge, påført utvendige mål og avstander.

06-04-2011 Svar/ oppklaringer på mangler
11-04-2011 Det etterlyses tinglyst midlertidighets erklæring for dispensasjon for avstand fra vei
12-04-2011 Det innsendes avtalt tinglyst veierklæring
13-04-2011 Tiltak gitt 7140
17-03-2011 Søknad om tiltak uten ansvarsrett- Nytt inngangsparti – bod
18-03-2011 Foreløpig svar
31-03-2011 Mangler meddelt: 

 

• Nabovarsel mangler i saken. Det ble forevist dokumentasjon på at tiltaket er nabovarslet. Dette sendes

inn sammen med de øvrige manglene.

• Det må opplyses i søknaden om hvilken TEK (TEK07 eller TEK10) som tiltaket er prosjektert etter.

• Kommunens situasjonskart skal benyttes med etatens tittelfelt. Tiltaket skal være nøyaktig inntegnet

markert med farge, påført utvendige mål og avstander

31-03-2011 Svar på mangler innsendes
13-04-2011 Tiltak gitt 7140
Begynnelse mars 2011 Ny runde nabovarsler, fordi arkitekt har hevet husene i terrenget (1,15 m) mellom rammetillatelse ble gitt og anbud ble sent ut. Graveentreprenør har derfor regnet på feil grunnlag. I tillegg har en gesims høyde blitt høyere enn det som er tillatt. Vi klarer å senke husene slik at gesims blir ok. Men fortsatt såpass mye høyere at det må sendes ny nabovarsel. Det er også mindre endringer i vinduer. 

 

Noen naboer underskiver kun på mottatt, derfor må vi vente i to uker før en IG kan sendes inn.

18-03-2011 Søknad om IG for resten av tiltaket. Vedlagt NYE nabovarsler Og kontrollerklæring for ansvarlig utførende og kontrollerende for: 

–       Oppmålingsteknisk prosjektering

–       Prosjekterende

–       Statikk

–       Brann

–       Grunn- og terrengarbeider

–       Bygningsmessige arbeider

–       Sanitærarbeider

–       Plassering av hus

04-04-2011 Godkjenning av avfallsplan
04-04-2011 IG gitt for resten av tiltaket 1900
61940

 


This entry was posted in Søknadsprosesser and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Plan og bygningsballetten

  1. Pingback: Graving over vei | Vi bygger arkitekttegnet hus i massivtre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *